Co je Scientologie

Slovo Scientologie doslova znamená „studium pravdy“. Pochází z latinského slova „scio“, což znamená „vědění v plném smyslu slova“ a řeckého slova „logos“, což znamená „studium něčeho“.


Scientologie je studium a zvládání ducha ve vztahu k sobě samému, k jiným nebo čemukoli v jeho životě. Scientologické náboženství, jehož příznivce spojuje Scientologická církev, obsahuje mnoho znalostí, počínaje důležitými základními pravdami, mezi které patří:
Člověk je nesmrtelná duchovní bytost, v Scientologii zvaná „thetan“, aby se odlišila od předchozích definic duše, vlastního já a dalších. Jeho zkušenosti sahají daleko za hranice jednoho života. Jeho schopnosti jsou neomezené, i když si je momentálně neuvědomuje – ale může si je uvědomit a využít je. Je schopen nejenom vyřešit své vlastní problémy, dosahovat svých cílů a dosáhnout trvalého štěstí, ale také dosáhnout nových, vyšších stavů vědomí a schopností.
Scientologové nejsou nikdy nuceni, aby něčemu věřili. Pravdivé je pro vás to, co jste sami zpozorovali, že je pravda. Jedinec sám pro sebe objevuje, že Scientologie funguje, a to tak, že používá její principy a pozoruje či prožívá dosažené výsledky.

Pomocí Scientologie dosahují lidé po celém světě dlouho hledaný cíl – skutečné duchovní svobody.
A Vy ho můžete dosáhnout také.
 

Otázky a odpovědi Scientologie

Co slovo Scientologie znamená?

Slovo Scientologie, vytvořené L. Ron Hubbárdem, pochází z latinského scio, co znamená „vědět v tom nejúplnějším významu slova“ a z řeckého slova logos, co znamená „studium“. Proto Scientologie představuje studium moudrosti či znalosti. Znamená to „vědět, jak vědět (knowing how to know)“. Scientologie je dále definována jako „studium a zvládání ducha ve vztahu se sebou samým, vesmírem a jinému životu.“

Čím se zabývá Scientologie?

 Scientologie je náboženství, které vytvořil L. Ron Hubbard a které nabízí jasně udanou cestu k úplnému a jasnému porozumění své skutečné duchovní podstaty a vztahu se sebou samým, rodinou, skupinami, lidstvem, všemi živými formami, hmotným vesmírem, duchovním vesmírem a vyšší bytostí či nekonečnem.
Scientologie oslovuje ducha – ne jen pouhé tělo nebo mysl – a věří, že člověk je mnohem víc než jen produkt svého prostředí nebo svých genů.
Scientologie obsahuje souhrn znalostí, které vycházejí z jasných základních pravd. Mezi nejdůležitější pravdy patří následující:

  •      Člověk je nesmrtelná duchovní bytost.
  •      Jeho zkušenosti sahají daleko za hranice jednoho života.  
  •      Jeho schopnosti jsou neomezené, i když si to v tu chvíli neuvědomuje.

Scientologie dále věří, že člověk je v jádru dobrý a že jeho duchovní spása záleží na něm a na jeho bližních a jeho dosažení bratrství s vesmírem.
Scientologie není žádné dogmatické náboženství, ve kterém se po člověku žádá, aby uznával nějakou víru. Člověk sám objevuje, že Scientologie funguje na základě použití svých principů a pozorování nebo poznání výsledků.
Konečným cílem Scientologie je to, aby člověk dosáhl skutečného duchovního osvícení a svobody.

Jak je Dianetika spojená se Scientologií?

L. Ron Hubbard zkoumal a vyvinul předmět Dianetiky ještě předtím, než vyvinul Scientologii. Jsou to samostatné předměty. Dianetika je technologie, která zvládá zdroj nechtěných pocitů, emocí a psychosomatických nemocí. Scientologie je studium a zvládání ducha ve spojení k sobě samému, vesmírům a ostatnímu životu.

Proč se Scientologie považuje za náboženství?

Scientologie s určitostí splňuje všechna tři kritéria, která obecně používají odborníci na náboženství na celém světě k tomu, aby určili náboženskou podstatu:
(1) víra v nějakou nejvyšší realitu, jako například v nejvyšší bytost nebo ve věčnou pravdu, která přesahuje hranice tohoto světa;
(2) náboženské praktiky, které vedou k porozumění, dosažení nebo kontaktu s nejvyšší realitou;
(3) společenství těch, kteří věří, a kteří se spojují, aby tuto nejvyšší realitu hledali.
Scientologická víra ve vyšší realitu, která přesahuje materiální svět, obsahuje také svůj koncept thetana, duchovního světa (sedm dynamik) a vyšší bytosti (osmá dynamika). Druhý bod lze najít v běžných obřadech, jako jsou například křtiny, sňatek a pohřeb, které Scientologie poskytuje. Nicméně přednější je poskytování auditingu a tréninku, na základě kterého si scientologové zvyšují svá vědomí a dosahují porozumění duchovnímu světu, přičemž nakonec dojde i na jejich vztah s vyšší bytostí. Co se týče třetího bodu, tak denně můžete v jakýchkoli scientologických církvích vidět velmi živá společenství těch, kteří věří.

Videa o Scientologii (v angličtině)

Proč je Scientologie církev?

Slovo církev pochází z řeckého slova kyrios, což znamená „pán“ a z indoevropského základu kewe, což znamená „buď silný“. Běžné významy tohoto slova také zahrnují „shromáždění“, „duchovní sílu oddělenou od síly světské“ a „duchovní náboženství; duchovenstvo.“
Slovo církev nepoužívají pouze křesťanské organizace. Církve existovaly již desítky tisíc let před křesťanstvím a samotné křesťanství vzniklo jako protest proti zavedené církvi. V moderním použití lidé mluví o buddhistické nebo muslimské církvi a všeobecně se odkazují na veškeré seskupení těch, kteří věří v náboženské učení.
Církev je jednoduše seskupení lidí, kteří se podílí na běžných náboženských aktivitách. Slovo církev se také používá, co se týče budov, kde se členové náboženských skupin shromažďují, aby praktikovali svá náboženství a dosahovali většího duchovního vědomí a zdraví.
V padesátých letech tohoto století scientologové poznali, že technologie L. Ron Hubbarda a výsledky, které z jejich použití vyplývaly, se přímo týkají osvobození lidského ducha a že dosažení vyššího duchovního vědomí je zde běžnou záležitostí. Neměli žádné pochyby o tom, že se zabývají náboženskými praktiky, a proto na začátku padesátých let odhlasovali zavedení církve, které mělo lépe sloužit jejich duchovním potřebám a všem, kteří sdíleli jejich víru.
První scientologická církev byla založena v Los Angeles v roce 1954. Dnes na celém světě existuje více než7 7500 scientologických církví, misí a skupin ve 163 zemích.

Má Scientologie nějaký koncept o bohu?

    V Scientologii vyjadřujeme koncept o Bohu jako osmou dynamiku – směrem k existenci v podobě nekonečna, Boha nebo vyšší bytost, nebo stvořitele vesmíru. Co se týče osmé dynamiky, scientologický koncept o Bohu spočívá v samém vrcholu všeobecného přežití.
Jak L. Ron Hubbard v knize Věda o přežití napsal: „Nestalo se, aby jakákoli kultura v historii světa, včetně těch naprosto zpustlých a zaniknutých, nepotvrdila existenci vyšší bytosti. Z pozorování založeném na zkušenosti vyplývá, že lidé, kteří jsou bez silné a trvalé víry ve vyšší bytost, jsou méně schopní, méně etičtí a méněcenní pro sebe sama a pro společnost… Člověk bez stálé víry je na základě samotného pozorování spíše věcí než pravým člověkem.“
Narozdíl od náboženství židovsko-křesťanských původů, scientologická církev nemá daná dogmata týkající se boha, která rozkazují svým členům. Stejně jako u všeho čemu věří, Scientologie lidi nežádá, aby věřili v cokoli, co se týká víry. Naopak, jak se duchovní vědomí člověka na základě účasti v scientologickém auditingu a tréninku zvyšuje, dosahuje své vlastní jistoty o každé dynamice, a jak se pohybuje ze sedmé (duchovní) dynamiky směrem k osmé, dosáhne svého vlastního porozumění bohu a svého vztahu k němu.
Scientologie se snaží dostat člověka na novou úroveň duchovního vědomí, kde může dosáhnout svých vlastních závěrů, které se týkají božské podstaty (nebo vyšší bytosti či nekonečna), a toho, co na něj čeká po pozemském životě. Proto, jako v mnoha východních filozofiích, je spasení v Scientologii dosaženo na základě osobního duchovního pokroku a osvícení.

Jaké je právní postavení Scientologické církve v Evropě a ve světě?

    Scientologické náboženství vzniklo ve Spojených státech v roce 1954. Církev ve skutečnosti expandovala během posledních 5 let více než za předchozích 50 let dohromady; a dnes má více než 7.500 církví, misí a skupin ve 163 zemích a deset milionů členů.
Scientologie je právně uznána jako církev v mnoha ze 163 států světa, kde působí (např. Maďarsko, Švédsko, USA). V ostatních je registrována jako nezisková/náboženská organizace (např. Německo, Francie, Česká a Slovenská republika).

Jak Scientologie začala?

L. Ron Hubbard začal svoje studium mysli a ducha v roce 1923, co v roce 1938 vyústilo v příručku nazvanou „Excalibur“. V této nepublikované práci se poprvé objevilo slovo Scientologie, aby tak pan Hubbard popsal to, co nazval „studiem vědění, jak vědět“. Rozhodl se, že knihu nevydá, k tomu řekl: „Excalibur neobsahoval žádnou terapii a byl jen diskusí o tom, z čeho se skládá život.“ A dále dodal: „Rozhodl jsem se pokračovat dále.“

Toto „pokračování dále“ vyústilo v Dianetiku, předmět, který byl představený do mnohem širšího pole Scientologie, aby poskytl skutečnou „terapii“, kterou by mohl lehko aplikovat běžný člověk z ulice. Proto v roce 1947 napsal rukopis, který detailně popisuje jádro objevů Dianetiky. Přesto, že   v té době ještě nebyl rukopis publikovaný, koloval mezi Ronovými přáteli a kolegy, kteří dělali další kopie a posílali je dále (toto dílo bylo oficiálně vydané v roce 1951 pod názvem Dianetika: Původní teze a později bylo znovu publikované pod názvem Dynamiky života).

Jak kopie rukopisu mezi lidmi kolovali, pan Hubbard začal dostávat záplavu dopisů, v kterých se lidé dožadovali dalších informací. Samozřejmě, velmi brzo zjistil, že všechen svůj čas tráví odpovídáním na tyto dopisy a tak se rozhodl, že o předmětu napíše ucelené dílo – Dianetiku: Moderní vedu o duševním zdraví.

Publikovaná 9. května 1950 způsobila bouři nadšení a hned zasáhla seznam bestsellerů v New York Times, na kterém zůstala 28 po sobě pokračujících týdnů. Byla nejprodávanější knihou o mysli, jaká byla kdy napsaná a zůstává nejprodávanější i dnes. Obsahuje objev reaktivní mysli – skrytého zdroje nočních můr, bezdůvodných obav, rozčílení a nejistoty.

Ale L. Ron Hubbard nikdy nepovažoval Dianetiku za konec svého výzkumu, ale spíše za odrazový můstek k odhalení a izolování dlouho-iluzorního zdroje života. A samozřejmě techniky Dianetiky poskytovali prostředky, kterými praktik začal velmi brzo objevovat minulé životy. Pokračující používání výzkum měli dokonce za následek dosáhnutí exteriorizace – demonstrování, že duše je oddělitelná od těla a mysli: Scientologické náboženství se zrodilo.

L. Ron Hubbard potom pronikl dokonce hlouběji do duchovní podstaty člověka zdokumentováním svého objevu v tisících nahraných přednáškách, filmech, článkách a knih.

Zatím co představoval svoje objevy světu, doslova obeplul zeměkouli a na čtyřech kontinentech byli otevřené Scientologické cirkve, které sám zpravoval ze svého sídla v jižní Angli.

Během následujících let pokračoval ve svých objevech až do svého odchodu v roce 1986.

Jeho dědictví obsahuje desítky miliónů publikovaných slov, nahraných přednášek a filmů.    Více informací o jednotlivých zemích a právním postavení Scientologie naleznete na www.scientology.cz

0
    0
    Váš nákupní košík
    Váš košík je prázdnýZpět do E-shopu